Parohia Tü/Rt Parohia Tübingen/Reutlingen Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt
RO DE

Acatist


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
 
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. 
de trei ori
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
 
Doamne miluieşte. 
de trei ori
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.
 
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, 
sfinţească-se numele Tău, 
vie împărăţia Ta, 
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. 
Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Amin.
 
Crezul
Cred 
într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, 
 Făcătorul cerului și al pământului, 
 văzutelor tuturor și nevăzutelor;
Și într-unul Domn Iisus Hristos, 
 Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, 
 Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii,
 Lumină din Lumină, 
 Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
 născut, nu făcut,
 Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut,
 Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi 
 S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara,
 şi S-a făcut om,
 Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat 
 şi a pătimit şi S-a îngropat,
 Şi a înviat a treia zi, după Scripturi,
 Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui,
 Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit;
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, 
 Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, 
 Care a grăit prin prooroci;
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor 
 Și viata veacului ce va să fie.
Amin.
 
Tropar
Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci folositor, neputincioşilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
 
Condacul 1
Mult-nevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toţi din suflet să-i cîntăm, lăudîndu-l pe el în sfinţitele locaşuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; şi ca unui apărător al credincioşilor şi ajutător, cu credinţă să-i cîntăm: Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Icosul 1
Înger întru nevoinţă cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruinţă al lui Hristos Gheorghe; că materialnic şi cu trup fiind, vitejeşte pentru credinţă ca un nematerialnic şi fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta grăim ţie unele ca acestea:
Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;
Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;
Bucură-te, tînărule, veselule şi preafrumosule;
Bucură-te, începătorule de nevoinţă al lui Hristos preaalesule;
Bucură-te, înger întrupat, care covîrşeşti pe cei muritori;
Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;
Bucură-te, că întru nevoinţă în chipul soarelui te-ai arătat;
Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfăţişat;
Bucură-te, adevărata lucrare a darului;
Bucură-te, curată nelucrare a firii;
Bucură-te, prin care credinţa s-a înălţat;
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 2-lea
Vederile minţii avîndu-le curăţite, ai ales mai mult a pătimi pentru Ziditorul şi împreună a muri cu El, decît a trăi şi a avea vremelnică cîştigare; căci ai dorit a te încununa cu cununa mucenicilor şi a cînta Domnului: Aliluia!
 
Icosul al 2-lea
Gheorghe, de trei fericite, plugar al cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire; iar necinstirii dezrădăcinător, toată înşelăciunea idolilor din rădăcină smulgînd-o. Pentru aceasta, vrednic eşti a auzi de la toţi acestea:
Bucură-te, semănătorul copacilor dreptei credinţe;
Bucură-te, tăietorul neghinelor înşelăciunii;
Bucură-te, că ai smuls spinii idolilor;
Bucură-te, că ai semănat holda credinţei;
Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos;
Bucură-te, că pe mulţi ai adus mîntuiţi lui Dumnezeu;
Bucură-te, purtătorule de grijă al sadurilor slujirii Treimii;
Bucură-te, tăietorul rădăcinilor credinţei păgîne;
Bucură-te, cel ce ai arat pămîntul cel neroditor;
Bucură-te, cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor;
Bucură-te, prin care nedumnezeirea s-a pierdut;
Bucură-te, prin care cunoştinţa de Dumnezeu a răsărit;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 3-lea
Din înălţime putere primind, te-ai arătat viteaz oştean, nevoitorule, al nestricatului Împărat Iisus, de stricăciosul împărat netemîndu-te, ci, de Dumnezeu luminat fiind, Domnului cînţi aşa: Aliluia!
 
Icosul al 3-lea
Avînd, o, purtătorule de biruinţă, ca o mare pavăză credinţa lui Hristos în inimă, ca un leu rîvnind, în mijlocul nevoinţei bărbăteşte ai stat cu îndrăzneaţă cugetare. Pentru aceasta te binecuvîntăm, zicînd:
Bucură-te, începătorule de toată biruinţa al lui Dumnezeu;
Bucură-te, voievodule al lui Hristos;
Bucură-te, luptătorule nebiruit al credinţei;
Bucură-te, de biruinţă purtătorule, mare nevoitorule al Duhului;
Bucură-te, prea tare David, care ai omorît pe Goliat;
Bucură-te, prea viteazule Samson, care ai biruit pe cei de alt neam;
Bucură-te, al dreptei credinţe în lupte biruitorule;
Bucură-te, al relei credinţe puternic cioplitorule;
Bucură-te, că eşti îmbogăţit cu inimă de fier;
Bucură-te, că te lauzi cu piept de diamant;
Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor;
Bucură-te, uriaşul credincioşilor cel de cunună purtător;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 4-lea
Ziditorului cu rîvnă rîvnind, ca Ilie de demult, de sineţi chemat, întru nevoinţe ai intrat; că n-ai suferit a unge capul tău, sfinte, cu untdelemnul păcătoşilor. Pentru aceea, vrednicia de voievod o ai aruncat lor, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul al 4-lea
Ale slujitorilor de idoli defăimătoare porunci cele scrise împotriva creştinilor şi a lui Hristos auzindu-le, purtătorule de lupte, cu sufletul te-ai rănit ca un următor al lui Hristos; pentru aceea lumea şi trupul dispreţuind, auzi acestea:
Bucură-te, că pe sctricăcioasa bogăţie ai urît;
Bucură-te, că pe aceasta săracilor ai împărţit-o;
Bucură-te, împotriva îndulcirilor pămînteşti, războitorule;
Bucură-te, decît bunătăţile cele materialnice mai înaltule;
Bucură-te, că pe toată lumea cu picioarele ai călcat-o;
Bucură-te, că mărirea cea trecătoare ai dispreţuit-o;
Bucură-te, că floarea cu vederea ai trecut-o;
Bucură-te, că de frumuseţea trupului nu te-ai milostivit;
Bucură-te, că viaţa întru nimic nu ţi-ai cruţat;
Bucură-te, al trupului vrăjmaş neîmpăcat;
Bucură-te, că ai avut neîmpătimirea de către toate;
Bucură-te, că ai luat biruinţa peste patimile tale;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 5-lea
Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, mucenice, şi foc al dragostei celei către Hristos; de care, înfierbîntîndu-ţi-se mintea, îndumnezeit cu totul şi înfocat te-ai făcut; şi pe toate acestea de faţă ca un vis le-ai socotit, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul al 5-lea
Către închinătorul de idoli, Diocleţian, zicea nevoitorul Gheorghe: Petru ce întîrzii judecătorule şi nu-mi găteşti în grabă toate chinurile? căci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu! De aceea auzi:
Bucură-te, nemăsurata iubire către Dumnezeu;
Bucură-te, înfocată dorinţă către Hristos;
Bucură-te, foc nestins al dragostei celei dumnezeieşti;
Bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stăpînului;
Bucură-te, că pe toate le-ai dat şi pe Hristos L-ai cumpărat;
Bucură-te, că, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase, desfătări le-ai socotit;
Bucură-te, că prin dor, dorul trupului ai biruit;
Bucură-te, că văpaia prin văpaie o ai stins;
Bucură-te, primitorul bunei desfătări;
Bucură-te, cel ce duhovniceşte iubeai şi împreună asemenea erai iubit;
Bucură-te, cel ce de sineţi cu totul te-ai înstrăinat;
Bucură-te, că de Hristos, cu totul te-ai apropiat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 6-lea
Cu totul s-a spăimîntat tiranul de preaminunata bărbăţie a ta, mucenice Gheorghe, şi de cuvintele tale detunîndu-se, peşte uimit şi fără de glas s-a făcut, căci nu avea ce să zică, nici nu ştia să cînte Domnului: Aliluia!
 
Icosul al 6-lea
Luminat, o mucenice, în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dumnezeu-Treimea: Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfînt; şi Hristos este Dumnezeu; pentru aceea te binecuvîntăm pe tine zicînd:
Bucură-te, strălucite al Treimii propovăduitorule;
Bucură-te, al credinţei vesel trîmbiţătorule;
Bucură-te, privighetoarea cu dulce glas şi mult viersuitoare;
Bucură-te, rîndunea cîntătoare şi răsunătoare;
Bucură-te, buze în cer tunătoare a Dumnezeirii lui Hristos;
Bucură-te, limbă de miere curgătoare a iconomiei lui Hristos;
Bucură-te, al cuvîntării lui Dumnezeu, propovăduitorule;
Bucură-te, ritor al credinţei împodobitorule;
Bucură-te, a Părintelui sirenă strigătoare;
Bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare;
Bucură-te, prin care adevărul s-a arătat;
Bucură-te, prin care minciuna s-a înfruntat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 7-lea
Mari, după tot chipul, sunt felurile chinurilor pe care le-ai suferit, mucenice; căci, numai cugetînd cineva la ele, i se frînge chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai suferit, cu bucurie cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul al 7-lea
Tînăr cu vîrsta, dar bătrîn cu mintea te-ai arătat, o mucenice Gheorghe; pentru aceea şi chinurile cu bărbăţie, ca şi cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cugetare; de aceea cîntăm ţie unele ca acestea:
Bucură-te, că pîntecele cu ascuţişul suliţei ţi-a fost împuns;
Bucură-te, că trupul cu vine de bou ţi-a fost lovit;
Bucură-te, că peste gură cu multe toiege ai fost bătut;
Bucură-te, că mîinile cu lanţuri ţi s-au legat;
Bucură-te, că pe roata cea cu ascuţişuri ai fost tras;
Bucură-te, că pieptul tău cu pietre a fost strivit;
Bucură-te, că încălţăminte înroşită în foc ai purtat;
Bucură-te, că în groapa cu var trei zile ai petrecut;
Bucură-te, că înveninătoare băuturi ai băut;
Bucură-te, că adeseori în temniţă ai locuit;
Bucură-te, că ai fost pus în suliţe prea ascuţite;
Bucură-te, că ai luat sfîrşitul prin sabie;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 8-lea
Cu totul străine şi preamărite sunt toate minunile cîte le-ai făcut, mucenice Gheorghe, în luptele tale, şi, după suferinţe nenumărate, cu bărbăţie mare şi cu putere, dînd laudă lui Dumnezeu, ai cîntat: Aliluia!
 
Icosul al 8-lea
Purtătorule de chinuri, avînd în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este minunat între sfinţi, prin Acesta lucrai minunile cele înfricoşătoare şi mai presus de minte; de care noi, înspăimîntîndu-ne, cu mirare grăim:
Bucură-te, cel ce vîrfurile suliţelor ai nesocotit;
Bucură-te, cel ce chinul roţii l-ai biruit;
Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decît varul;
Bucură-te, că ai învins puterea veninului;
Bucură-te, că pe un mort de demult din mormînt l-ai ridicat;
Bucură-te, că pe boul lui Glicherie l-ai înviat;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria;
Bucură-te, cel ce ai scăpat un copil din Creta;
Bucură-te, prin care copilul a biruit;
Bucură-te, de care neguţătorii s-au oprit;
Bucură-te, că stîlpul văduvei l-ai primit;
Bucură-te, că pe zeii elinilor i-ai surpat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 9-lea
Pe tine toată firea îngerilor văzîndu-te stînd în mijlocul luptei, tînăr şi puternic prin Hristos, singur luptîndu-te, plesnind cu mîinile te lăuda; şi bucurîndu-se, pe Domnul slăvea, cîntînd: Aliluia!
 
Icosul al 9-lea
Ritor al dogmelor credinţei fiind, de trei ori fericite, şi minuni multe săvîrşind, pe tine văzîndu-te popoarele pe pămînt, către dumnezeiasca credinţă a lui Hristos se îndemnau, şi se bucurau cu duhul, grăind ţie unele ca acestea:
Bucură-te, priveliştea îngerilor;
Bucură-te, privirea oamenilor;
Bucură-te, îndulcirea puterilor cereşti;
Bucură-te, veselia oamenilor pămînteşti;
Bucură-te, că te-ai făcut mărire cerului şi pămîntului;
Bucură-te, că bucurie ai adus îngerilor şi oamenilor;
Bucură-te, desfătare frumoasă a lumii celei de sus;
Bucură-te, laudă dumnezeiască a lumii celei de jos;
Bucură-te, dulce strălucire a minţilor;
Bucură-te, dulce înfrumuseţare a sufletelor;
Bucură-te, prin care Biserica se veseleşte;
Bucură-te, prin care toată lumea dănţuieşte;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 10-lea
Ceata demonilor, văzîndu-te pe tine, mucenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plîngeau şi acestea ziceau: Cum purtătorul de trup pe cei fără de trup i-a biruit şi lui Dumnezeu cîntă: Aliluia!
 
Icosul al 10-lea
Toiag de biruinţă mare şi atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor; pentru aceasta şi purtător de biruinţă te numeşti, mucenice Gheorghe; de care noi, minunîndu-ne spre laudă grăim ţie unele ca acestea:
Bucură-te, pierzătorul demonilor;
Bucură-te, surpătorul elinilor;
Bucură-te, cel ce ai sfărîmat pe idolii cei neînsufleţiţi;
Bucură-te, cel ce ai vădit meşteşugirile lor;
Bucură-te, că stăpîniri şi începătorii ai înfruntat;
Bucură-te, căci cu vărsarea sîngelui tău pe Leviatan l-ai înecat;
Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins;
Bucură-te, cel ce lăţirea politeismului ai stins;
Bucură-te, înfricoşătorule arzător al capiştilor;
Bucură-te, prea puternicule sfărîmător al idolilor;
Bucură-te, prin care satana suspină;
Bucură-te, prin care păgînismul oftează;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 11-lea
Cetele tuturor sfinţilor întîmpinau, o mucenice, sfînt sufletul tău, cînd se suia la ceruri, şi cu îngerii cîntare de biruinţă lui Dumnezeu strigau, întru bucurie cîntînd împreună: Aliluia!
 
Icosul al 11-lea
Lumina cea neapusă a Preasfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe mucenice, şi te bucuri acum de bucuria cea adevărată, nesfîrşită şi negrăită, pentru chinurile ce le-ai suferit; pentru aceasta grăim ţie:
Bucură-te, că te desfătezi în viaţa cea fără de moarte;
Bucură-te, că te împărtăşeşti de Lumina cea negrăită;
Bucură-te, vorbitorule de nematerialnicii îngeri;
Bucură-te, cu toţi sfinţii împreună-petrecătorule;
Bucură-te, că împreună cu Hristos, Cel ce a pătimit mai înainte, ai pătimit;
Bucură-te, că împreună cu Cel ce S-a preaslăvit acum te-ai mărit;
Bucură-te, cel ce împărăţia cerurilor ai dobîndit;
Bucură-te, cel ce de veşnica mărire te-ai împărtăşit;
Bucură-te, cel ce porţi cununa cea neveştejită;
Bucură-te, cel ce ai luat după har îndumnezeirea;
Bucură-te, neîncetat-văzătorule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiescule împreună-moştenitor al lui Hristos;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 12-lea
Daruri ai luat, mucenicule, de la Dumnezeu, a vindeca patimile sufletelor şi ale trupurilor; pentru aceasta, dă-le pe acestea şi nouă slujitorilor Bisericii lui Hristos, celor ce de amîndouă acestea suntem lipsiţi, dar care cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul al 12-lea
Cu cîntări de psalmi serbînd amintirea şi luptele tale, mucenice, te lăudăm pe tine şi te binecuvîntăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător al lumii, şi cu cîntările, ca şi cu buzele, toţi sărutîndu-te, grăim către tine:
Bucură-te, comoara cea nefurată a săracilor;
Bucură-te, al văduvelor mare apărătorule;
Bucură-te, în felurite împrejurări al credincioşilor binefăcătorule;
Bucură-te, al bolnavilor fără de plată doctorule;
Bucură-te, că tuturor toate, pentru Hristos te faci;
Bucură-te, că pe toată lumea din nevoi o scapi;
Bucură-te, grabnic al celor în nevoi ajutătorule;
Bucură-te, al întristărilor dulce mîngîietorule;
Bucură-te, izvorule nesecat al minunilor;
Bucură-te, curgere neîncetată a darurilor;
Bucură-te, minunea Bisericii celei din Lida;
Bucură-te, rugătorule şi mijlocitorule al tuturor;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Condacul al 13-lea
O, mucenice Gheorghe, nume dulce şi scump tuturor credincioşilor, această scurtă laudă, ce o aducem ţie, cu blîndeţe primeşte-o, şi de tot felul de întîmplări fereşte pe cei ce cîntă lui Dumnezeu: Aliluia! 
(de trei ori)
 
(se repetă) Icosul 1
Înger întru nevoinţă cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruinţă al lui Hristos Gheorghe; că materialnic şi cu trup fiind, vitejeşte pentru credinţă ca un nematerialnic şi fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta grăim ţie unele ca acestea:
Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;
Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;
Bucură-te, tînărule, veselule şi preafrumosule;
Bucură-te, începătorule de nevoinţă al lui Hristos preaalesule;
Bucură-te, înger întrupat, care covîrşeşti pe cei muritori;
Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;
Bucură-te, că întru nevoinţă în chipul soarelui te-ai arătat;
Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfăţişat;
Bucură-te, adevărata lucrare a darului;
Bucură-te, curată nelucrare a firii;
Bucură-te, prin care credinţa s-a înălţat;
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
se repetă 
Condacul 1
Mult-nevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toţi din suflet să-i cîntăm, lăudîndu-l pe el în sfinţitele locaşuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; şi ca unui apărător al credincioşilor şi ajutător, cu credinţă să-i cîntăm: Bucură-te, purtătorule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!
 
Încheiere
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Doamne miluieşte. 
de trei ori
 
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi!
 
Amin.