Parohia Tü/Rt Parohia Tübingen/Reutlingen Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt Parohia Ortodoxă Română Sf. Gheorghe și Sf. Siluan Tü/Rt
RO DE

Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos


Condacul 1
Apărătorule cel mai mare şi Doamne, biruitorul iadului, 
ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veşnică, 
cele de laudă aducem Ţie noi, robii Tăi şi zidirea Ta. 
Ci, ca Cel ce ai îndurări nenumărate, 
de toate nevoile ne izbăveşte pe noi, care-Ţi cântăm: 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne!
 
Icosul 1
Făcătorule al îngerilor şi Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea şi limba, spre lauda preacuratului Tău nume, 
precum ai deschis auzul şi limba celui surd şi gângav de demult,
ca să grăiesc şi eu acestea:
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor;
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoşilor;
Iisuse preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor;
Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor;
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria călugărilor;
Iisuse preamilostive, dulceaţa preoţilor;
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor;
Iisuse preadulce, bucuria preacuvioşilor;
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curaţi cu fecioria;
Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoşilor;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 2-lea
Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte 
şi, precum atunci, milostivindu-Te, 
ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, 
aşa înviază şi sufletul meu cel omorât cu păcate, 
Iubitorule de oameni, 
şi Te milostiveşte spre mine, 
care-Ţi cânt Ţie: Aliluia!
 
Icosul al 2-lea
Înţelegerea cea neînţeleasă căutând Filip să o înţeleagă, grăia: 
Doamne, arată nouă pe Tatăl. 
Iar Tu ai zis către dânsul: 
Atâta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut că Tatăl este întru Mine si Eu întru Tatăl? 
De aceea, Ţie, Celui ce eşti necuprins, cu frică Îţi grăim:
Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci;
Iisuse, Împăratule cel puternic;
Iisuse, Stăpâne cel îndelung-răbdător;
Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv;
Iisuse, păzitorul meu cel preabun;
Iisuse, curăţeşte păcatele mele;
Iisuse, ridică fărădelegile mele;
Iisuse, iartă nedreptăţile mele;
Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine;
Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine;
Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine;
Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 3-lea
Iisuse, 
Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi, care şedeau în Ierusalim,
îmbracă-mă şi pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt, 
şi-mi dă mie să cânt Ţie cu dragoste: Aliluia!
 
Icosul al 3-lea
Iisuse, 
Cel ce ai mulţime de îndurări, 
Care ai chemat pe vameşi şi pe păcătoşi şi pe cei necredincioşi, 
nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; 
ci, ca nişte mir de mult preţ, primeşte cântarea aceasta:
Iisuse, puterea cea nebiruită;
Iisuse, mila cea fără de sfârşit;
Iisuse, frumuseţea cea prealuminată;
Iisuse, dragostea cea nebiruită;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;
Iisuse, miluieşte-mă pe mine, păcătosul;
Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi;
Iisuse, curăţeşte-mă pe mine, cel născut în păcate;
Iisuse, învaţă-mă pe mine, netrebnicul;
Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul;
Iisuse, curăţeşte-mă pe mine, întinatul;
Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 4-lea
Vifor de gânduri îndoielnice având înlăuntru, Petru se afunda; 
iar văzându-Te pe Tine, Iisuse, 
fiind cu trup şi umblând pe apă, 
Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevărat 
şi, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia!
 
Icosul al 4-lea
Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale şi a strigat: 
Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă; 
şi chemându-l, i-ai deschis ochii lui. 
Luminează cu mila Ta şi ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc:
Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, răscumpărătorul celor de jos;
Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt;
Iisuse, înfrumuseţătorul făpturilor;
Iisuse, mângâierea sufletului meu;
Iisuse, luminatorul minţii mele;
Iisuse, veselia inimii mele;
Iisuse, sănătatea trupului meu;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă;
Iisuse, luminatorul meu, luminează-mă;
Iisuse, izbăveşte-mă de tot chinul;
Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, nevrednicul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 5-lea
Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorâtor din Dumnezeu, 
Iisuse, 
aşa ne scoate pe noi din lanţurile cu care şarpele ne-a împiedicat pe noi, 
prin patimile cele trupeşti, 
prin îndemnările spre desfrânare 
şi prin trândăvirea cea rea, 
pe cei ce-Ţi cântam Ţie: Aliluia!
 
Icosul al 5-lea
Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile şi cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, 
s-au nevoit cu stâlpări a-I plăcea Lui, strigând: Osana! 
Iar noi aducem Ţie cântare, grăind:
Iisuse, Dumnezeul cel adevărat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse, Împăratul cel preaslăvit;
Iisuse, Mielul cel nevinovat;
Iisuse, Păstorul cel prealuminat;
Iisuse, păzitorul prunciei mele;
Iisuse, îndreptătorul tinereţilor mele; 
Iisuse, lauda batrâneţilor mele;
Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea;
Iisuse, viaţa mea de după moarte;
Iisuse, liniştea mea la judecata Ta;
Iisuse, dorirea mea, nu mă ruşina pe mine atuncea; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 6-lea
Vestirea şi graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinind-o, 
Iisuse, 
pe pământ Te-ai arătat şi cu oamenii ai vieţuit, 
Cel ce eşti neajuns, şi durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, 
ne-am deprins a cânta: Aliluia!
 
Icosul al 6-lea
Răsărit-a în lume luminarea adevărului Tău 
şi s-a izgonit înşelăciunea cea diavolească, 
Mântuitorul nostru, 
că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, 
iar noi, dobândind mântuire, 
mulţumire Îţi aducem, cântând aşa:
Iisuse, adevărul cel ce izgoneşti înşelăciunea;
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor;
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă;
Iisuse, pâinea vieţii, satură-mă pe mine, cel flămând; 
Iisuse, izvorul înţelepciunii, adapă-mă pe mine, cel însetat;
Iisuse, veşmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine, cel întinat;
Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul;
Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele;
Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te caută, află şi sufletul meu;
Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă;
Iisuse, răscumpărătorul păcătoşilor, curăţeşte fărădelegile mele;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 7-lea
Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, 
Iisuse, 
şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, 
şi ca un Dumnezeu din morţi ai înviat şi cu slavă la ceruri Te-ai înălţat şi ne-ai ridicat pe noi, 
care-Ţi cântăm Ţie: Aliluia!
 
Icosul al 7-lea
Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul; 
că din Fecioară, mai presus de fire S-a întrupat şi din mormânt a înviat, nestricând peceţile, 
şi la apostoli prin uşile încuiate a intrat cu trupul. 
Drept aceea minunându-ne, cu credinţă grăim acestea:
Iisuse, Cuvântul cel necuprins;
Iisuse, Cuvântul cel nevăzut;
Iisuse, puterea cea neajunsă;
Iisuse, înţelepciunea cea mai presus de cuget;
Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris;
Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii;
Iisuse, împărăţia cea nebiruită;
Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârşit;
Iisuse, tăria cea preaînaltă;
Iisuse, puterea cea veşnică;
Iisuse, Făcătorul meu, miluieşte-mă;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 8-lea
Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, 
să ne înstrăinăm din lumea cea deşartă şi mintea spre cele dumnezeieşti să o suim, 
că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a pogorât, 
ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I cântăm Lui: Aliluia!
 
Icosul al 8-lea
Cu totul era între cei de jos, 
şi dintre cei de sus nicicum nu S-a despărţit Cel negrăit, 
când de voie pentru noi a pătimit, 
şi cu moartea Sa moartea noastră a omorât-o, 
iar cu învierea Sa a dăruit viaţă celor ce-I cântă:
Iisuse, bucuria inimii;
Iisuse, tăria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
Iisuse, repejunea minţii;
Iisuse, bucuria cunoştinţei;
Iisuse, nădejdea cea aleasă;
Iisuse, pomenirea cea preaveşnică;
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava mea cea preaînaltă;
Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine;
Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 9-lea
Toată firea îngerească, 
Iisuse, 
fără de încetare slăveşte preasfânt numele Tău în ceruri, strigând: 
Sfânt, Sfânt, Sfânt; 
iar noi păcătoşii pe pământ, cu buze de tină, cântăm: Aliluia!
 
Icosul al 9-lea
Pe retorii cei mult-grăitori îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas despre Tine, 
Iisuse, Mântuitorul meu; 
că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat petreci şi om deplin. 
Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credinţă grăim acestea:
Iisuse, Dumnezeul cel preaveşnic;
Iisuse, Împăratul împăraţilor;
Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor;
Iisuse, Judecătorul celor vii şi al celor morţi;
Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde;
Iisuse, mângâierea celor ce plâng;
Iisuse, slava săracilor;
Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele;
Iisuse, curăţeşte-mă după mare mila Ta;
Iisuse, izgoneşte de la mine trândăvirea;
Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii,
Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 10-lea
Vrând să mântuieşti lumea, Răsăritule al răsăriturilor, 
venind către apus, la firea noastră cea întunecată, 
Te-ai smerit până la moarte; 
drept aceea s-a preaînălţat numele Tău mai mult decât tot numele, 
şi de la toate făpturile cereşti şi pământeşti auzi: Aliluia!
 
Icosul al 10-lea
Împărate cel preaveşnic, 
Mângâietorule cel adevărat, 
Hristoase, 
curăţeşte-ne pe noi de toată întinăciunea, 
precum ai curăţit pe cei zece leproşi, 
şi ne tămăduieşte pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameşul, 
ca să-Ţi cântăm cu umilinţă acestea:
Iisuse, vistierul cel nestricat;
Iisuse, bogăţia cea neîmpuţinată;
Iisuse, hrana cea tare;
Iisuse, băutura cea nesecată;
Iisuse, îmbrăcămintea săracilor;
Iisuse, folositorul văduvelor;
Iisuse, apărătorul celor lipsiţi;
Iisuse, ajutătorul celor osteniţi;
Iisuse, îndreptătorul celor străini;
Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare;
Iisuse, liniştea celor învăluiţi;
Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 11-lea
Cântare cu totul de umilinţă aduc Ţie, eu, nevrednicul, 
şi strig Ţie ca şi cananeanca: 
Iisuse, miluieşte-mă, că nu am fiică, ci trup, 
care cumplit este stăpânit de diavolul, 
cu patimi şi cu urgie fiind aprins, 
şi dă-mi tămăduire mie celui ce-Ţi cânt: Aliluia!
 
Icosul al 11-lea
Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintru întunericul necunoştinţei, Pavel, 
care mai înainte Te prigonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înţelepţitor, 
şi-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. 
Aşa şi mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce-Ţi grăiesc:
Iisuse, Împăratul meu cel preatare;
Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;
Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte;
Iisuse, Ziditorul meu cel preaslăvit;
Iisuse, Îndreptătorul meu cel preabun;
Iisuse, Păstorul meu cel preaîndurat;
Iisuse, Stăpânul meu cel preamilostiv;
Iisuse, Mântuitorul meu cel preamilosârd;
Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile;
Iisuse, tămăduieşte-mi trupul cel rănit cu păcatele;
Iisuse, curăţeşte-mi mintea de gândurile cele deşarte;
Iisuse, păzeşte-mi inima de poftele cele viclene;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 12-lea
Dăruieşte-mi har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, 
Iisuse, 
şi mă primeşte pe mine, cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de Tine, 
şi mă cheamă pe mine trândavul, 
precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, 
şi mă auzi pe mine, cel ce-Ţi cânt Ţie: Aliluia!
 
Icosul al 12-lea
Slăvind învierea Ta, 
Te lăudăm toţi şi credem cu Toma că Domn şi Dumnezeu eşti, 
Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi va să judeci viii si morţii. 
Atunci mă învredniceşte şederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic:
Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuieşte-mă;
Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă;
Iisuse, căldura cea iubită, încălzeşte-mă;
Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă;
Iisuse, veşmântul cel luminat, înfrumuseţează-mă;
Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă;
Iisuse, piatra cea scumpă, străluceşte peste mine;
Iisuse, soarele dreptăţii, luminează-mă;
Iisuse, lumina cea sfântă, străluceşte peste mine;
Iisuse, de durerile cele sufleteşti şi trupeşti izbăveşte-mă;
Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului;
Iisuse, izbăveşte-mă de focul cel nestins şi de alte chinuri veşnice;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
Condacul al 13-lea
O, preadulce şi întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
primeşte acum această puţină rugăciune a noastră, 
precum ai primit cei doi bani ai văduvei, 
şi păzeşte moştenirea Ta de vrăjmaşii cei văzuţi şi de cei nevăzuţi, 
de venirea altor neamuri asupra noastră, 
de neputinţe şi de foamete, 
de toate scârbele şi rănile cele aducătoare de moarte, 
şi din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toţi, care cântăm Ţie: Aliluia! 
(de trei ori)
 
(se repetă)
Icosul 1
Făcătorule al îngerilor şi Doamne al puterilor, 
deschide-mi mie, nepriceputului, mintea şi limba, 
spre lauda preacuratului Tău nume, 
precum ai deschis auzul şi limba celui surd şi gângav de demult,
ca să grăiesc şi eu acestea:
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor;
Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoşilor;
Iisuse preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor;
Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor;
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria călugărilor;
Iisuse preamilostive, dulceaţa preoţilor;
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor;
Iisuse preadulce, bucuria preacuvioşilor;
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curaţi cu fecioria;
Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoşilor;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
 
(se repetă)
Condacul 1
Apărătorule cel mai mare şi Doamne, biruitorul iadului, 
ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veşnică, 
cele de laudă aducem Ţie noi, robii Tăi şi zidirea Ta. 
Ci, ca Cel ce ai îndurări nenumărate, 
de toate nevoile ne izbăveşte pe noi, care-Ţi cântăm: 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne!
 
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos
(făcută de Sfântul Isaac Sirul)
Domnului să ne rugăm!
Doamne Iisuse Hristoase, 
Dumnezeul nostru, 
Care ai plâns pentru Lazăr şi lacrimi de întristare şi de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primeşte lacrimile mele. 

Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. 
Cu rănile Tale, tămăduieşte rănile mele. 
Cu sângele Tău, curăţeşte sângele meu şi amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău celui de viaţă făcător. 

Fierea cu care vrăjmaşii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. 
Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea cea trasă în jos de diavoli. 
Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalţe capul meu cel pălmuit de potrivnici. 
Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării precum a făgăduit preasfântă gura Ta. 
Faţa Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi cu scuipări, să umple de strălucire faţa mea cea întinată în fărădelegi. 
Duhul Tău, pe Care L-ai încredinţat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povăţuiască spre Tine, prin harul Tău. 

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. 
Nu am pocăinţa, nici umilinţa care întorc pe fii la moştenirea lor. 
Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. 

S-a întunecat mintea mea cu cele lumeşti şi nu poate să caute spre Tine cu durere. 
S-a răcit inima mea de atâtea ispite şi nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. 

Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăţilor, dăruieşte-mi pocăinţă neştirbită şi inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; 
căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. 
Dă-mi aşadar, Bunule, harul Tău. 
Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani şi mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. 
Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăseşti. 
Am ieşit de la Tine; ieşi în căutarea mea. 
Du-mă la păşunea Ta cea duhovnicească. 
Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. 
Hrăneşte-mă împreună cu ele din verdeaţa dumnezeieştilor Tale Taine. 
Căci inima lor curată este sălaşul Tău şi se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. 
Strălucirea Ta este mângâierea şi odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri şi în toate felurile de chinuri. 
Acestei străluciri mă învredniceşte şi pe mine, nevrednicul, cu harul şi cu iubirea Ta de oameni în vecii vecilor. 
Amin.